3DogZ Opleiding & Cursuscentrum Pension algemene voorwaarden

Pension algemene voorwaarden

Versie 2.1 / 1 januari 2019

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Rottweilerpension: Rottweiler Centrum 3DogZ, gevestigd te Rumpt.
 2. Gastdier: De Rottweiler van de opdrachtgever, waarvoor de pensionovereenkomst wordt afgesloten.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met het Rottweilerpension een pensionovereenkomst is aangegaan.
 4. Beheerder: Degene die bevoegd is om namens het Rottweilerpension de pensionovereenkomst met opdrachtgever aan te gaan en uit te voeren.
 5. Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het Rottweilerpension en de opdrachtgever, waarbij het Rottweilerpension zich verplicht het gastdier gedurende een vooraf overeengekomen periode te huisvesten en te verzorgen, tegen vergoeding van een door opdrachtgever te betalen vergoeding.
 6. Verzorging: De door het Rottweilerpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het gastdier, een en ander als bepaald in artikel 7.
 7. Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of speelterrein ten behoeve van de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle pensionovereenkomsten van toepassing, tenzij schriftelijk anders  overeengekomen.
 2. De opdracht wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat door opdrachtgever tegen de uitvoering daarvan schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het Rottweilerpension.

Artikel 3 – Inschrijving/reservering

 1. De opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan de reservering voor een verblijf in het Rottweilerpension een reserveringsformulier. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is gepubliceerd op de website.
 2. Bij reservering dient de opdrachtgever de volledige adresgegevens op te geven alsmede het adres waar de opdrachtgever bereikbaar is gedurende de pensionperiode. Opdrachtgever verplicht zich alle relevante informatie van het gastdier (zoals gegevens ten aanzien van geslacht, leeftijd, eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier) en de duur van de pension periode, te vermelden op het reserveringsformulier.
 3. De opdrachtgever ontvangt een bevestiging van de pensionovereenkomst, a.d.h.v. het door opdrachtgever ondertekende reserveringsformulier.
 4. Bij telefonische reservering wordt de pensionovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden ter ondertekening aan de opdrachtgever toegezonden. De reservering komt eerst tot stand op het moment dat het Rottweilerpension de door opdrachtgever ondertekende pensionovereenkomst heeft ontvangen en de betaling is voldaan.
 5. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de reservering plaatsvindt binnen zeven dagen vóór aanvang van het verblijf. In dat geval geldt een telefonische reservering als bindend tussen partijen.

Artikel 4 – Aanbetaling

 1. Bij reservering kan er een aanbetaling ter hoogte van € 50,= gevraagd worden, welke op de eindafrekening in mindering wordt gebracht.
 2. Indien deze aanbetaling 5 werkdagen na verzending van de factuur nog niet door het Rottweilerpension is ontvangen, is het Rottweilerpension gerechtigd de reservering zonder verdere melding aan opdrachtgever te annuleren zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 5 – Annuleringsregeling

Bij annulering door de opdrachtgever geldt de volgende regeling:

 1. Annulering langer dan 30 dagen vóór het ingaan van de verblijfsperiode worden er annuleringskosten berekend van € 50,= per hond.
 2. Bij annulering binnen 30 dagen vóór het ingaan van de verblijfsperiode worden er 50% van de totale verblijfskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 14 dagen vóór het ingaan van de verblijfsperiode worden de totale verblijfskosten in rekening gebracht.

Artikel 6 – Betaling

 1. In de verblijfskosten zijn inbegrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW. Betaling van hetgeen de opdrachtgever op grond van de pensionovereenkomst aan het Rottweilerpension verschuldigd is, dient uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de pensionovereenkomst te worden voldaan.
 2. Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de opdrachtgever, is geen restitutie mogelijk. Eventuele kosten van dierenartsen, medische ingrepen, medicijnen e.d. dienen direct bij het afhalen van het dier te worden voldaan.
 3. In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever is het Rottweilerpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 200,00. Het Rottweilerpension heeft het recht om betaling vooraf of het stellen van zekerheid te eisen of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen in geval een gerede twijfel bestaat dat de opdrachtgever niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 7 – Rechten en plichten van het Rottweilerpension

Het Rottweilerpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen verblijfsperiode de overeengekomen diensten te verlenen.

 1. Het Rottweilerpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier en zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de opdrachtgever. Het Rottweilerpension is gerechtigd, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe te laten dienen indien dit naar oordeel van het Rottweilerpension noodzakelijk is. Dit artikel is eveneens van toepassing op door de dierenarts noodzakelijk geoordeelde ingrepen, voor zover mogelijk zal het Rottweilerpension voorafgaand overleg plegen met de opdrachtgever.
 2. Het Rottweilerpension is gerechtigd toegang tot het Rottweilerpension te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke dan wel door het Rottweilerpension verplicht gestelde inentingen en dergelijke.
 3. Over de periode die het gastdier na beëindiging van de pensionovereenkomst langer in het Rottweilerpension verblijft, is de opdrachtgever gehouden de vergoeding per dag, zoals opgenomen in de pensionovereenkomst, per extra dag te voldoen.
 4. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaand overleg met de beheerder van het Rottweilerpension, het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst ophaalt, zal het Rottweilerpension de opdrachtgever per schrijven sommeren het gastdier op te halen binnen 48 uur. Indien opdrachtgever aan deze sommatie niet voldoet, wordt hij geacht automatisch en onherroepelijk afstand te doen van het dier. De opdrachtgever blijft gehouden om de volledige pensionprijs te voldoen, vermeerderd met eventuele asielkosten.
 5. Het Rottweilerpension zal opdrachtgever, indien mogelijk,  informeren over de bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf in het Rottweilerpension.

Artikel 8 – Rechten en plichten van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle daarvoor relevante gegevens te melden.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk jegens het Rottweilerpension voor schade aangericht door het gastdier alsmede voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
 3. De opdrachtgever is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst doch uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier in het Rottweilerpension een bewijs van inenting af te geven: hondenziekte, kennelhoest en parvo; alsmede alle wettelijk voorgeschreven of door het Rottweilerpension aanvullend vereiste inentingen.
 4. De opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van het verblijf het gastdier deugdelijk te hebben behandeld tegen vlooien welke werkzaam is tot minimaal einde van het verblijf.
 5. De opdrachtgever machtigt hierbij het Rottweilerpension om in geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden daarvan, tijdens het verblijf van het gastdier in het Rottweilerpension op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen die haar in de gegeven omstandigheden juist voorkomen.
 6. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het Rottweilerpension onverhoopt komt te overlijden, kan het Rottweilerpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. Het Rottweilerpension zal zo mogelijk hierover voorafgaand aan de sectie contact opnemen met de opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever vooraf aangeeft geen sectie te wensen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de pensionovereenkomst kan het Rottweilerpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor haar rekening komt, of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het Rottweilerpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Rottweilerpension gebruik maakt bij de nakoming van de pensionovereenkomst. Het Rottweilerpension zal in geval van onvoorziene omstandigheden opdrachtgever hiervan zo spoedig in kennis stellen.
 2. Het Rottweilerpension is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het Rottweilerpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het Rottweilerpension. Indien het Rottweilerpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door het Rottweilerpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met een maximum van € 200,00.
 3. Opdrachtgever vrijwaart het Rottweilerpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het Rottweilerpension.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de pensionovereenkomst en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de Rechtbank.
 2. De nietigheid of vernietiging van één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de pensionovereenkomst doet niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen.